เกี่ยวกับเรา

Agriculture

Food Supplement

Pharmaceutical

Extract

Cosmetics

Textile

วิสัยทัศน์

เฮิร์บวันเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

  1. คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร
  2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสะอาด เพื่อลดการเกิดมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรับรองโดยองค์กรระดับโลก
  4. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
  5. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยการติดตามเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  6. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและบริษัทคู่ค้ามาตรฐานระดับโลกทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้และบุคคลากรอย่างยั่งยืน